Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die The BrandParents aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. 
De informatie op www.comfortswomen.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. 
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The BrandParents (ook niet via een eigen netwerk).

The BrandParents kan er niet voor instaan dat de informatie op www.comfortswomen.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. The BrandParents sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.comfortswomen.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www. comfortswomen.nl te kunnen raadplegen.

The BrandParents verstrekken geen medischadvies en de informatie op deze website dient niet ter vervanging van het advies van of de informatie gegeven door uw arts. Voor medisch advies en -zorg dient u regelmatig uw (huis)arts te raadplegen.

Privacy

De door u als klant van de The BrandParents verstrekte (persoons)gegevens worden verzameld, bewerkt en bewaard in een (geautomatiseerd) gegevensbestand. Dit verzamelen, verwerken en bewaren van persoonlijke gegevens vindt plaats overeenkomstig de daarvoor geldende regels op grond van (onder andere) de toepasselijke Nederlandse wetgeving.

The BrandParents kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van The BrandParents en/of omdat u deze zelf, bij het invullen van een contactformulier op de website, aan The BrandParents verstrekt.

Bij het gebruiken van het contactformulier worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
Uw voor- en achternaam
Uw e-mailadres

WAAROM THE BRANDPARENTS DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT
The BrandParents verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden. Tevens kan The BrandParents uw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een, met u gesloten, overeenkomst.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?
The BrandParents bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?
The BrandParents verstrekt uw persoonsgegevens enkel en alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
The BrandParents gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken:

● Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies
● Gegevens worden veilig verstuurd middels SSL/HTTPS
● The BrandParents heeft een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten
● Wij hebben er voor gekozen om een deel van het IP-adres te maskeren zodat de gegevens anoniem zijn
● De bewaarperiode van gegevens op gebruikersniveau en op gebeurtenis niveau die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID’s en advertentie-ID’s (bijvoorbeeld DoubleClick-cookies, Advertising-ID van Android, Identifier for Advertisers van Apple) worden 26 maanden bewaard in Google Analytics
● Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld
● Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

Indien u geen prijs stelt op het vastleggen van uw geanonimiseerd bezoekgedrag kunt u ervoor zorgen dat de webanalytics tool “Google Analytics” zoals door The BrandParents gebruikt, géén gegevens vastlegt in cookies. U dient hiervoor een plug-in te installeren in uw web browser.

Klik op onderstaande link voor een overzicht van opt-out plug-ins voor diverse browsers:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Analytics – verklaring van Google
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (The BrandParents) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar The BrandParents. The BrandParents zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING
The BrandParents heeft de bescherming van uw gegevens hoog in het vaandel staan en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van The BrandParents maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door The BrandParents verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met The BrandParents via een e-mail aan privacy@thebrandparents.com.

Ga naar de bovenkant